پایان نامه ها

پایان‌نامه c (4488)

4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………………………………………………………‌20 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه c (4487)

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1فصل اول- کلیات 5مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی 6گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری 6گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی 8الف) قرارداد داوری 9ب) تجاری بودن داوری 10ج) Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق c (4486)

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر752-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه762-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه762-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت762-4-3-شرایط اختصاصی یا Read more…

By 92, ago